Vibe Ulfbeck


Udgivelser

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.

Bogen omhandler følgende emner:

– Ansvarsnormen

– Årsagsbetingelse og adækvans

– Det erstatningsretlige værn

– Menneskerettighedskrænkelser

– EU-rettens betydning

– Berettigede forventningers betydning

– Erstatningsansvar for det offentlige servicenivau

– Myndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sager

– Forvaltningens professionsansvar for vejledning og rådgivning

– Erstatning for strafferetlig forfølgelse

– Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler

– Erstatningsansvar for tinglysningsfejl

– Offentlige ansattes erstatningsansvar  

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 390 sider | ISBN 9788757438208

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr

Materialesamling til faget erstatningsret

i forsikringsretlig belysning
Læs mere
Udgave 01, 2017 | 420 sider | ISBN 9788757440348

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

KØB

Dansk indenlandsk købsret

Køb omhandler dansk indenlandsk købsret, dvs. køb af løsøre i henhold til Købeloven af 1906 med senere ændringer: KBL. De første ni kapitler omfatter KBL-reglerne for civilkøb og køb mellem handlende, hvorimod forbrugerkøbets særregler drøftes i et kapitel for sig.

I denne 4. udgave har forfatterne taget højde for købsrettens vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden udgivelse af bogens tredje udgave (2008).

Det er fortsat tanken at give en introduktion til købsretten, de køberetlige regler, der samtidig fungerer som en introduktion til nogle mere almindelige, obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger.

 

Læs mere
Udgave 04, 2015 | 319 sider | ISBN 9788757432084

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr

KØB Studieudgave

Dansk indenlandsk købsret

Denne kompakte studenterudgave omhandler dansk indenlandsk køb dvs. køb af løsøre i henhold til Købeloven (KBL) af 1906. KBL-reglerne er vigtige, ikke alene fordi køb er den vigtigste kontrakt, men også fordi KBL giver en god indledning til systemet.

Fremstillingen vægter købs- og obligationsrettens almindelige/fælles kerne.
 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 198 sider | ISBN 9788757433081

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Lærebog i aftaleret

Lærebog i aftaleret” giver en grundlæggende og pædagogisk indføring i aftalerettens grundlæggende regler og bærende hensyn. Bogen lægger vægt på præsentationen af aftalerettens kerneproblemer om aftalers indgåelse, fortolkning og gyldighed, samt reglerne om fuldmagt.  

 

 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 152 sider | ISBN 9788757433425

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Erstatningsretlige grænseområder

Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar

Emnet for denne fremstilling er erstatningsretlige grænseområder. Hermed menes områder, som ligger i grænseområdet mellem kontraktansvar og deliktansvar. Kontraktansvaret og deliktansvaret har i udgangspunktet helt forskellige anvendelsesområder. Kontraktreglerne er skabt med henblik på at regulere ansvaret for den frivilligt påtagne forpligtelse til at levere en bestemt ydelse over for en kontraktpart, mens deliktreglerne er skabt som udefra givne, aftaleuafhængige adfærdsnormer med henblik på at regulere ansvaret for forvoldelse af integritetskrænkelser (personskader eller tingsskader), dvs. situationer hvor der typisk ikke består et aftaleforhold mellem parterne. Med tiden er denne i udgangspunktet klare arbejdsdeling mellem kontraktregelsættet og deliktregelsættet imidlertid kommet under pres.

I denne 2. udgave af Erstatningsretlige grænseområder er der tilføjet en kort introduktion til det overordnede emne om samspillet mellem erstatningsregler i - og uden for kontrakt.

Formålet med dette afsnit er at tydeliggøre det, som er rammen for fremstillingen. De følgende dele udgør bogens specielle dele.

I del I om professionsansvar er der hovedsagelig foretaget en opdatering af stoffet.

I del II om produktansvar er der endvidere indsat et kapitel om dansk produktansvar generelt, der forsøger at sammenskrive de mange nye udviklingstendenser på dette område. Til gengæld er kapitlet om internationalt produktansvar om værneting og lovvalg udgået.

Den største nyskabelse i bogen er del III om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Dette kapitel er indsat, fordi området påkalder sig stadigt stigende opmærksomhed, og fordi det i lighed med de to andre områder er egnet som illustration af en ansvarsform, der har såvel kontraktuelle som deliktuelle træk.

Læs mere
Udgave 02, 2010 | 302 sider | ISBN 9788757418743

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Arbejdstagerskader

Afgrænsning, placering og kanalisering af ansvar
af Vibe Ulfbeck (red.)

Denne antologi består af i alt 9 artikler, der adresserer temaet skader hos arbejdstager i et privat- og offentligretligt perspektiv. I et specialafsnit adresseres temaet psykiske skader.

Antologien er udarbejdet som led i forskningsprojektet ”Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen” i regi af forskningscenteret CEVIA (Center for Virksomhedsansvar) ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Formålet med antologien er at samle, nyttiggøre og synliggøre de aktiviteter og delprojekter, der indtil videre har fundet sted i relation til projektet. Artiklerne er således skrevet af såvel forskere som praktikere, der er eller har været tilknyttet projektet samt af bidragsydere til konferencer og seminarer, der har været afviklet i tilknytning til dette.

 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 150 sider | ISBN 9788757429183

Pris

Papirbog
190,00 kr
Medlemspris
152,00 kr

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøretlige, arbejdsretlige og arbejdsskaderetlige perspektiver

Antologien består af fire artikler, der beskæftiger sig med det aktuelle tema om ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen” i en arbejdsmiljøretlig, arbejdsretlig og arbejdsskaderetlig kontekst. Artiklerne er udarbejdet af forskere fra CEVIA (Center for Virksomhedsansvar) og WELMA (Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Antologien har til formål at redegøre for den retlige regulering, der har betydning for virksomhedernes rettigheder og pligter i forhold til medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed. Antologien er udarbejdet inden for rammerne af et projekt om ”Virksomhedens ansvar for fysisk og psykisk sundhed på arbejdspladsen”, der i 2012 opnåede økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 123 sider | ISBN 9788757439472

Pris

E-bog Papirbog
252,00 kr 280,00 kr
Medlemspris Medlemspris
201,60 kr 224,00 kr