Ruth Nielsen


Udgivelser

EU's udbudsregler

– i dansk kontekst

Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014. Bogen har primært et teoretisk sigte. Den tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer også implementeringen heraf i dansk ret.

EU’s primærret af betydning for udbud (traktaterne, de almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder) er udviklet gradvis i de ca. 60 år EF/EU har eksisteret. I de første år blev reglerne om offentlige udbud overvejende set som et eksempel på anvendelse af logikken bag EU’s indre marked. Efter Lissabon-Traktatens ikrafttræden (den 1.12.2009) betegner art. 3 TEU den variant af markedsøkonomi, EU bygger på, som social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. I forarbejderne til udbudsdirektivet fra 2014 ses offentlige udbud som et markedsbaseret instrument til at realisere Europa 2020-strategien om intelligent, dvs. videns- og innovationsbaseret, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ud over primærretten er der på EU-niveau vedtaget særlige direktiver om udbud, i 2014 et generelt udbudsdirektiv (2014/24/EU), et koncessionsdirektiv (2014/23/EU) og et forsyningsvirksomhedsdirektiv (2014/25/EU). Udbudsdirektivet fra 2014 er hovedemnet i nærværende bog, der også indeholder et kapitel om koncessionskontrakter, mens forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke gennemgås nærmere. Denne anden udgave af bogen er opdateret med den seneste praksis fra EU-Domstolen. Der er ikke taget hensyn til materiale fremkommet efter 1. maj 2017.

Forfatterne er professor (mso), ph.d. Grith Skovgaard Ølykke og professor, dr. jur. Ruth Nielsen, begge CBS.

Læs mere
Udgave 02, 2017 | 956 sider | ISBN 9788757437676

Pris

E-bog Papirbog
706,50 kr 785,00 kr
Medlemspris Medlemspris
565,20 kr 628,00 kr

Retskilder og retsteorier

Den hermed foreliggende 5. reviderede udgave af Retskilder og Retsteorier

bygger på Tvarnø & Nielsens retsteori, der kaldes europæisk, realistisk retspositivisme.

Bogen består af to dele. I Del I gennemgås de retskilder, der anvendes i juridisk

praksis. Her behandles regulering, der omfatter dansk lovgivning i vid forstand

(grundloven, almindelige love, bekendtgørelser, mv.), EU lovgivning, der omfatter

traktater (TEU, TEUF, Chartret om grundlæggende rettigheder) og EU-retlig

sekundærlovgivning (forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser)

samt folkeretlige traktater. Derefter behandles praksis (domspraksis, administrativ

praksis, retssædvaner og forskningspraksis) og uskreven ret (almindelige

retsprincipper og forholdets natur). I det sidste kapitel i Del I gennemgås

retsdogmatisk fortolkning og de teoretiske værktøjer (begreber, systematiske

snit, principper, mv.), retsdogmatikken benytter.

I Bogens Del II gennemgås de vigtigste retsteorier og teoretiske perspektiver

på retten. Her behandles naturret, hermeneutik, retspositivismen som udformet

navnlig af Hans Kelsen og videreudviklet i ’critical legal positivism’ og institutionel

retsteori, skandinavisk realistisk retsteori som udformet navnlig af Alf

Ross, kønsperspektiv på retten og retsøkonomi. Hovedtrækkene i europæisk,

realistisk retspositivisme opsummeres i bogens sidste kapitel (kap. 12).

Europæisk, realistisk retspositivisme er en syntese af retspositivismen og

Ross’ realistiske retsteori. Retten anskues ud fra en monistisk synsvinkel, hvor

danske retskilder, EU-retlige retskilder og folkeretlige retskilder ses som ét

stort, integreret retssystem. Gyldig ret (gældende ret) defineres som regler, der

anvendes i juridisk praksis, fordi anvenderne på grundlag af en retsdogmatisk

analyse finder, at de hører til retssystemet. De vigtigste former for juridisk

praksis er domspraksis, lovgivningspraksis og forskningspraksis. Det er en

forudsætning for, at en regel kan anses for gyldig ret (gældende ret) at der er

en rimelig grad af konsensus herom mellem domstole, lovgivere og juridiske

forskere. Udforsk flere bøger inden for Almene emner og retshistorie

Bogen er både tilgængelig i et trykt format og som E-bogs version, begge kan

bestilles her på siden. 

Læs mere
Udgave 05, 2017 | 510 sider | ISBN 9788757437645

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Ligestillingslovene bind 2

Ligestillingslovene bind 2

Andet bind af Ligestillingslovene, beskriver og analyserer kendt praksis inden for ligestillingsloven: ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barselsudligningsloven, lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og lov om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

Med udgivelsen af dette andet bind er alle love inden for ligestillingsloven kommenteret og opdateret.

Bogen henvender sig til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration, arbejdslivets praktikere og andre interessenter.

Udforsk Arbejdsretsportalen og Arbejdsretsportalen+ - professionel beslutningsstøtte i arbejdsretlige sager

Læs mere
Udgave 07, 2016 | 813 sider | ISBN 9788757431858

Pris

E-bog Papirbog
1.449,00 kr 1.610,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.159,20 kr 1.288,00 kr

Dansk arbejdsret

Dansk arbejdsret

Denne bog er en videreførelse af Lærebog i Arbejdsret af samme forfatter. Dansk arbejdsret, foreligger nu i en 3. reviderede udgave. Fremstillingen giver en systematisk gennemgang af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling. Den retter sig mod praktikere, forskere og studerende, der har behov for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system.

Siden udgivelsen af 2.udgaven af bogen i 2012 er der kommet ny dansk lovgivning om ansættelsesklausuler, vikarer og håndhævelse af reglerne om udstationering. Vikarreglerne og udstationeringsreglerne beror på underliggende EU-direktivet. Der er desuden afsagt mange nye domme, herunder af EU-Domstolen.

Bogen giver en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige retskilder. Samspillet og modspillet mellem den traditionelle danske aftalemodel og den integrerede europæiske model, der er ved at blive udviklet i forbindelse med EU-rettens og EMRK-rettens integration i dansk ret, belyses løbende gennem bogen.Om forfatteren:

Ruth Nielsen, cand.jur.,dr.jur. er professor i erhvervsret ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School. Læs mere om forfatter Ruth Nielsen

 

Udforsk flere titler inden for Arbejdsret

Læs mere
Udgave 03, 2016 | 789 sider | ISBN 9788757436242

Pris

Papirbog
875,00 kr
Medlemspris
700,00 kr

Ligestillingslovene bind. 1

Forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven mv.

Kommentaren til ligestillingslovene er opdelt i 2 bind.

Dette første bind af ligestillingslovene gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, de nye love om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.

Siden udgivelsen af 6.-udgaven er der sket væsentlige ændringer i retsgrundlaget for løsning af de problemer, der behandles i denne kommentar, navnlig følgende:

  • Diskriminationsforbuddet i art. 21 i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder er steget op i retskildehierarkiet fra soft law til traktatrang ved Lissabon-Traktaten s ikrafttræden den 1.12.2009.
  • Ligebehandlingsnævnet blev oprettet fra 1.1.2009 og er i dag det centrale afgørelsesorgan vedrørende de love, der behandles i nærværende kommentar.
  • Der er truffet mange afgørelser både af EU-Domstolen, de danske domstole og Ligebehandlingsnævnet om de problemer, denne kommentar handler om, således at det relevante afgørelsesmateriale er langt større i dag end i 2008.

Andet bind af kommentaren til ligestillingslovene udkom januar 2016. Bind 2 gennemgår ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barseludligningsloven og loven om ligebehandling af kvinder og mænd i forhold til pension, forsikring og lignende finansielle ydelser.

Bogen henvender sig primært til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration og arbejdslivets praktikere samt til alle, der er professionelt involveret i problemer vedrørende ligestilling og diskrimination.

Udforsk Arbejdsretsportalen og Arbejdsretsportalen+ - professionel beslutningsstøtte i arbejdsretlige sager

Læs mere
Udgave 07, 2015 | 768 sider | ISBN 9788757431841

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.000,00 kr

EU Labour Law 2. ed.

Denne bog redegør systematisk for den gældende arbejdsmarkedsret i EU, som den står skrevet i 2013, og dens udvikling over årene fra 1958 til 2013. Bogen beskriver og analyserer den generelle udvikling af arbejdsmarkedsret i EU, hvor fokus lægges ved rettens interaktion med national og international arbejdsmarkedsret.

Læs mere
Udgave 02, 2013 | 553 sider | ISBN 9788757425666

Pris

E-bog Papirbog
882,00 kr 980,00 kr
Medlemspris Medlemspris
705,60 kr 784,00 kr

Contract Law in Denmark

Its succinct yet scholary nature, as well as the practical quality of the information it provides, makes this book a valuable time-saving tool for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties with interests in Denmark will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative contract law.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business.

Læs mere
Udgave 02, 2012 | 232 sider | ISBN 9788757426076

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

E-Handelsret

"E-handelsret" giver en opdateret fremstilling af e-handelsretten. I forhold til tidligere udgaver af bogen, der særligt fokuserede på e-handelsdirektivet og e-handelsloven, er fokus i denne udgave bredere i lyset af, at udviklingen har vist, at andre retskilder spiller en mindst lige så stor rolle i forbindelse med e-handel. Et eksempel herpå er de immaterialretlige regler, navnlig ophavsretten, og et særskilt kapitel herom er nu indarbejdet i bogen. Bortset herfra er strukturen fra de tidligere udgaver fastholdt, således at bogen omhandler e-handelsrettens kilder, fri bevægelighed for e-handel i det indre marked, online markedsføring, elektroniske kontrakter, formidleransvar, persondatabeskyttelse og håndhævelse. Der er fortsat særligt fokus på de EU-retlige regler på området og samspillet mellem disse og dansk ret.

Læs mere
Udgave 03, 2011 | 488 sider | ISBN 9788757421187

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 520,00 kr

Sider