Ruth Nielsen


Udgivelser

EU's udbudsregler

- i dansk kontekst

Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014. Bogen har primært et teoretisk sigte. Den tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer også implementeringen heraf i dansk ret.

EU’s primærret af betydning for udbud (traktaterne, de almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder) er udviklet gradvis i de ca. 60 år EF/EU har eksisteret. I de første år blev reglerne om offentlige udbud overvejende set som et eksempel på anvendelse af logikken bag EU’s indre marked. Efter Lissabon-Traktatens ikrafttræden (den 1.12.2009) betegner art. 3 TEU den variant af markedsøkonomi, EU bygger på, som social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. I forarbejderne til udbudsdirektivet fra 2014 ses offentlige udbud som et markedsbaseret instrument til at realisere Europa 2020-strategien om intelligent, dvs. videns- og innovationsbaseret, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ud over primærretten er der på EU-niveau vedtaget særlige direktiver om udbud, i 2014 et generelt udbudsdirektiv (2014/24/EU), et koncessionsdirektiv (2014/23/EU) og et forsyningsvirksomhedsdirektiv (2014/25/EU). Udbudsdirektivet fra 2014 er hovedemnet i nærværende bog, der også indeholder et kapitel om koncessionskontrakter, mens forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke gennemgås nærmere. Denne anden udgave af bogen er opdateret med den seneste praksis fra EU-Domstolen. Der er ikke taget hensyn til materiale fremkommet efter 1. maj 2017.

Forfatterne er professor (mso), ph.d. Grith Skovgaard Ølykke og professor, dr. jur. Ruth Nielsen, begge CBS.

Læs mere
Udgave 02, 2017 | 956 sider | ISBN 9788757437676

Pris

E-bog Papirbog
706,50 kr 785,00 kr
Medlemspris Medlemspris
565,20 kr 628,00 kr

Retskilder og retsteorier

Den hermed foreliggende 5. reviderede udgave af Retskilder og Retsteorier bygger på Tvarnø & Nielsens retsteori, der kaldes europæisk, realistisk retspositivisme.

Bogen består af to dele. I Del I gennemgås de retskilder, der anvendes i juridisk praksis. Her behandles regulering, der omfatter dansk lovgivning i vid forstand (grundloven, almindelige love, bekendtgørelser, mv.), EU lovgivning, der omfatter traktater (TEU, TEUF, Chartret om grundlæggende rettigheder) og EU-retlig sekundærlovgivning (forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser) samt folkeretlige traktater. Derefter behandles praksis (domspraksis, administrativ praksis, retssædvaner og forskningspraksis) og uskreven ret (almindelige retsprincipper og forholdets natur). I det sidste kapitel i Del I gennemgås retsdogmatisk fortolkning og de teoretiske værktøjer (begreber, systematiske snit, principper, mv.), retsdogmatikken benytter.

I Bogens Del II gennemgås de vigtigste retsteorier og teoretiske perspektiver på retten. Her behandles naturret, hermeneutik, retspositivismen som udformet navnlig af Hans Kelsen og videreudviklet i ’critical legal positivism’ og institutionel retsteori, skandinavisk realistisk retsteori som udformet navnlig af Alf Ross, kønsperspektiv på retten og retsøkonomi. Hovedtrækkene i europæisk, realistisk retspositivisme opsummeres i bogens sidste kapitel (kap. 12).

Europæisk, realistisk retspositivisme er en syntese af retspositivismen og Ross’ realistiske retsteori. Retten anskues ud fra en monistisk synsvinkel, hvor danske retskilder, EU-retlige retskilder og folkeretlige retskilder ses som ét

stort, integreret retssystem. Gyldig ret (gældende ret) defineres som regler, der anvendes i juridisk praksis, fordi anvenderne på grundlag af en retsdogmatisk analyse finder, at de hører til retssystemet. De vigtigste former for juridisk

praksis er domspraksis, lovgivningspraksis og forskningspraksis. Det er en forudsætning for, at en regel kan anses for gyldig ret (gældende ret) at der er en rimelig grad af konsensus herom mellem domstole, lovgivere og juridiske forskere. 

 

Bogen er både tilgængelig i et trykt format og som E-bogs version, begge kan bestilles her på siden. 

Læs mere
Udgave 05, 2017 | 510 sider | ISBN 9788757437645

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Ligestillingslovene bind 2

Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven mm.

Andet bind af Ligestillingslovene, beskriver og analyserer kendt praksis inden for ligestillingsloven: ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barselsudligningsloven, lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og lov om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

Med udgivelsen af dette andet bind er alle love inden for ligestillingsloven kommenteret og opdateret.

Bogen henvender sig til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration, arbejdslivets praktikere og andre interessenter.

 

Læs mere
Udgave 07, 2016 | 813 sider | ISBN 9788757431858

Pris

E-bog Papirbog
1.449,00 kr 1.610,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.159,20 kr 1.288,00 kr

Dansk arbejdsret

Denne bog er en videreførelse af Lærebog i Arbejdsret af samme forfatter. Dansk arbejdsret, foreligger nu i en 3. reviderede udgave. Fremstillingen giver en systematisk gennemgang af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling. Den retter sig mod praktikere, forskere og studerende, der har behov for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system.

Siden udgivelsen af 2.udgaven af bogen i 2012 er der kommet ny dansk lovgivning om ansættelsesklausuler, vikarer og håndhævelse af reglerne om udstationering. Vikarreglerne og udstationeringsreglerne beror på underliggende EU-direktivet. Der er desuden afsagt mange nye domme, herunder af EU-Domstolen.

Bogen giver en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige retskilder. Samspillet og modspillet mellem den traditionelle danske aftalemodel og den integrerede europæiske model, der er ved at blive udviklet i forbindelse med EU-rettens og EMRK-rettens integration i dansk ret, belyses løbende gennem bogen.Om forfatteren:

Ruth Nielsen, cand.jur.,dr.jur. er professor i erhvervsret ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School.

 

 

Læs mere
Udgave 03, 2016 | 789 sider | ISBN 9788757436242

Pris

Papirbog
875,00 kr
Medlemspris
700,00 kr

Ligestillingslovene bind 1

Forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven mv.

Kommentaren til ligestillingslovene er opdelt i 2 bind.

Dette første bind af ligestillingslovene gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, de nye love om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.

Siden udgivelsen af 6.-udgaven er der sket væsentlige ændringer i retsgrundlaget for løsning af de problemer, der behandles i denne kommentar, navnlig følgende:

  • Diskriminationsforbuddet i art. 21 i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder er steget op i retskildehierarkiet fra soft law til traktatrang ved Lissabon-Traktaten s ikrafttræden den 1.12.2009.
  • Ligebehandlingsnævnet blev oprettet fra 1.1.2009 og er i dag det centrale afgørelsesorgan vedrørende de love, der behandles i nærværende kommentar.
  • Der er truffet mange afgørelser både af EU-Domstolen, de danske domstole og Ligebehandlingsnævnet om de problemer, denne kommentar handler om, således at det relevante afgørelsesmateriale er langt større i dag end i 2008.

Andet bind af kommentaren til ligestillingslovene udkom januar 2016. Bind 2 gennemgår ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barseludligningsloven og loven om ligebehandling af kvinder og mænd i forhold til pension, forsikring og lignende finansielle ydelser.

Bogen henvender sig primært til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration og arbejdslivets praktikere samt til alle, der er professionelt involveret i problemer vedrørende ligestilling og diskrimination.

 

Læs mere
Udgave 07, 2015 | 768 sider | ISBN 9788757431841

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.000,00 kr

EU Labour Law

Denne bog redegør systematisk for den gældende arbejdsmarkedsret i EU, som den står skrevet i 2013, og dens udvikling over årene fra 1958 til 2013. Bogen beskriver og analyserer den generelle udvikling af arbejdsmarkedsret i EU, hvor fokus lægges ved rettens interaktion med national og international arbejdsmarkedsret.

Læs mere
Udgave 02, 2013 | 553 sider | ISBN 9788757425666

Pris

E-bog Papirbog
882,00 kr 980,00 kr
Medlemspris Medlemspris
705,60 kr 784,00 kr

Contract Law in Denmark

Its succinct yet scholary nature, as well as the practical quality of the information it provides, makes this book a valuable time-saving tool for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties with interests in Denmark will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative contract law.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business.

Læs mere
Udgave 02, 2012 | 232 sider | ISBN 9788757426076

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

E-Handelsret

"E-handelsret" giver en opdateret fremstilling af e-handelsretten. I forhold til tidligere udgaver af bogen, der særligt fokuserede på e-handelsdirektivet og e-handelsloven, er fokus i denne udgave bredere i lyset af, at udviklingen har vist, at andre retskilder spiller en mindst lige så stor rolle i forbindelse med e-handel. Et eksempel herpå er de immaterialretlige regler, navnlig ophavsretten, og et særskilt kapitel herom er nu indarbejdet i bogen. Bortset herfra er strukturen fra de tidligere udgaver fastholdt, således at bogen omhandler e-handelsrettens kilder, fri bevægelighed for e-handel i det indre marked, online markedsføring, elektroniske kontrakter, formidleransvar, persondatabeskyttelse og håndhævelse. Der er fortsat særligt fokus på de EU-retlige regler på området og samspillet mellem disse og dansk ret.

Læs mere
Udgave 03, 2011 | 488 sider | ISBN 9788757421187

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 520,00 kr

Civilretlige diskriminationsforbud

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 448 sider | ISBN 9788757493153

Pris

E-bog
640,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Udbud af offentlige kontrakter

Denne bog handler om udbud af kontrakter vedrørende offentlige anskaffelser i Danmark, hvis regler om emnet på afgørende måde er bestemt af EU-retten.

Der er tale om et dynamisk område i hastig udvikling. På EU-niveau blev der vedtaget et almindeligt direktiv om udbud i 2004 (2004/18/EF ), der tilpassede udbudsreglerne til udviklingen på EU s indre marked, og en ændring af kontroldirektiverne i 2007 (2007/66/EF ), der i Danmark er implementeret ved vedtagelse af kontrolloven, der trådte i kraft den 1.7.2010. Lissabon-Traktaten trådte i kraft den 1.12.2009, hvilket i nogen grad placerede det indre marked og dermed udbudsreglerne i en ny retlig kontekst.

Udbud af offentlige kontrakter, der nu foreligger i 4. reviderede udgave, giver en generel fremstilling af, hvad der i lyset af EU-reglerne er gældende dansk udbudsret efter gennemførelsen af Lissabon-Traktaten og kontrolloven.

De hovedspørgsmål, der undersøges, er hvilke frihedsgrader ordregivende myndigheder har til at bestemme, om de vil indgå kontrakter, og til i givet fald at indgå kontrakter med hvem de vil, hvordan de vil og med det indhold de vil, samt hvilken retsbeskyttelse aktuelle og potentielle tilbudsgivere har i denne forbindelse.

Læs mere
Udgave 04, 2010 | 420 sider | ISBN 9788757420722

Pris

E-bog Papirbog
459,00 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
367,20 kr 500,00 kr

EU-Arbejdsret

Denne bog indeholder en systematisk gennemgang af EU-arbejdsretten. Først behandles hovedlinjer i udviklingen og EU-arbejdsrettens kildemateriale, herunder den historiske udvikling. Der er lagt særlig vægt på kollektiv arbejdsret, på reglerne om information, høring og medarbejderindflydelse og på udvidelsen af de EU-retlige diskriminationsforbud til at omfatte forskelsbehandling af en række andre grunde end køn og nationalitet.

Læs mere
Udgave 04, 2006 | 0 sider | ISBN 9788757414592

Pris

Papirbog
680,00 kr
Medlemspris
544,00 kr

Arbejdsmiljøret

"Arbejdsmiljøret" foreligger nu i en tredje revideret udgave. Siden udgivelsen af første udgaven, er der sket meget store ændringer i den retlige regulering af arbejdsmiljø.

Det er stadig forfatterens ambition at give en systematisk fremstilling af arbejdsmiljøretten, der kan befordre overblikket over dette retsområde, der er præget af tiltagende kompleksitet. Et andet væsentligt sigte med bogen er at undersøge den integration mellem dansk ret og EU-ret på arbejdsmiljøområdet, der har været i gang i de sidste ca. 15 år, og som fortsat foregår, samt at foretage en kritisk vurdering af dansk ret i lyset af EU-reglerne.

Læs mere
Udgave 03, 2004 | 239 sider | ISBN 9788757410679

Pris

Papirbog
360,00 kr
Medlemspris
288,00 kr

Europæisk arbejdsret

"Europæisk arbejdsret" belyser de arbejdsretlige sider af den europæiske sociale model. Denne bygger for så vidt angår det juridiske aspekt på den europæiske arbejdsretstradition, som den er udviklet fra den tidlige industrialisering i det 19. århundrede til begyndelsen af det 21. århundrede. I denne bog lægges hovedvægten på perioden efter EF/EU's oprettelse for knap 50 år siden og den nærmeste fremtid.

De arbejdsretlige konsekvenser af den kommende forfatningstraktat, som den tegner sig på grundlag af det udkast til forfatningstraktat for EU, Det europæiske Konvent præsenterede i juni 2003, vurderes løbende i kapitlerne.

Der foretages en systematisk gennemgang af EU-arbejdsretten suppleret med en mere oversigtsmæssig og eksemplificerende gennemgang af de vigtigste nationale og internationale regler.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 499 sider | ISBN 9788757409444

Pris

Papirbog
590,00 kr
Medlemspris
472,00 kr

Grundloven og Menneskerettigheder

Danmarks grundlov blev vedtaget i 1849, og den seneste ændring blev gennemført i 1953. Rettighedskataloget er i hovedsagen uændret fra midten af forrige århundrede og frem til i dag. Den politiske, sociale og økonomiske udvikling har i den mellemliggende periode skabt nye problemstillinger og nye behov for at beskytte det enkelte individs rettigheder.

Denne antologi har 25 bidrag, som samler sig om fire overordnede temaer:

  • Menneskerettighedernes grundlag og udvikling
  • Rettighedstyper og beskyttelsesproblemer
  • Nationale kontrolmekanismer
  • Internationale kontrol- og implementeringsmekanismer

Artiklerne tegner samlet et billede af, hvordan Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EF- og EU-traktaterne samt FN-konventionerne gennem de seneste år i langt videre omfang end grundloven har præget den danske lovgivning og praksis. En interaktion mellem de internationale kontrolorganer på menneskerettighedsområdet og de nationale domstole må finde sted, for at udviklingen af menneskerettighederne i Danmark til stadighed kan være forankret i en dansk retskultur og en bred folkelig humanisme.

Læs mere
Udgave 01, 1997 | 534 sider | ISBN 9788757400236

Pris

Papirbog
110,00 kr
Medlemspris
88,00 kr

Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning

Hovedtesen i den foreliggende afhandling om "Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning - Studier i EF-rettens integration i dansk arbejdsret" er, at der kan udledes et generelt saglighedskrav af EF-retten, som skal respekteres af danske arbejdsgivere.

Afhandlingen undersøger EF-retten frem til tiden lige før vedtagelsen af Maastricht-aftalen om Den europæiske Union i slutningen af 1991. Den handler således om konsekvenserne for dansk arbejdsret af de første ca. 20 års medlemskab af EF. Det er et hovedsynspunkt i afhandlingen, at EF-rettens integration i dansk arbejdsret har stillet denne overfor et paradigmeskift. Det gælder på en række indbyrdes sammenhængende planer; dels mht. retskildestruktur (lovregulering contra kollektiv overenskomst), dels mht. konfliktløsning (domstolsafgørelse contra fagretlig behandling), og dels endelig mht. spørgsmålet om individuelle contra kollektive rettigheder.

Læs mere
Udgave 01, 1992 | 480 sider | ISBN 9788757468601

Pris

Papirbog
420,00 kr
Medlemspris
336,00 kr

European Legal Method

- towards a New European Legal Realism?
af Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.)

Can the currently prevailing legal theories in Europe, in particular legal positivism, natural law theory and institutional theory, explain the characteristics of the legal methods?

The book contains eight contributions, each of which addresses different dimensions of European legal method. The first part of the book contains five contributions under the general heading: “Conceptualization of European Legal Realism”. The second part of the book contains three contributions under the general heading “Law in (its Legal and non-Legal) Context”.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 240 sider | ISBN 9788757431254

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

European Legal Method

- in a Multi-Level EU Order
af Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.)

This book brings together essays by leading legal scholars from a number of European countries on European legal method(s).This in many respects rather pioneering project examines the extent to which it is possible to identify a coherent legal method (doctrine of the sources of law and their interpretation) that may be applied when analysing the multi-level legal EU order.

The book contains ten contributions (written by altogether thirteen authors), each of which addresses different dimensions of the general theme. It starts with two contributions under the heading: 'General Perspectives'. They are written by Janneke Gerrards and Jan Smits. The general heading for the next six articles is 'Changes in the Relative Importance of Sources of Law'. They are written by Ruth Nielsen; Martin Scheinin; Xavier Groussot, Laurent Pech and Gunnar Thor Petursson; Loïc Azoulai; Constanze Semmelmann and Linda Senden. The last two contributions of the book are presented within the headline 'Law in Context'. The first is the contribution by Ulla Neergaard and Marlene Wind and the last is written by Ernst-Ulrich Petersmann.

The book is an element in the research project: 'Towards a European Legal Method: Synthesis or Fragmentation?' (ELM), which is funded by the Danish Social Science Research Council for the years 2010-2012. This book is the second publication in the European research project. 

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 336 sider | ISBN 9788757428681

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

The Role of Courts in Developing a European Social model

- Theoretical and Methodological Perspectives
af Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.), Lynn M. Roseberry (red.)

This book brings together essays by leading legal scholars from a number of European countries on the trends in the development - and the theoretical and methodological implications - of the European courts' role(s) in developing a European Social Model. The focus of the essays is on the role of the courts at both national and supra-national level. The term European Social Model is used in a broad sense as referring to any kind of a European model of society. The essays are based on papers presented at a research conference held at the Copenhagen Business School, Denmark, on 18 September 2009.

The book contains ten contributions altogether, each of which addresses different dimensions of the general theme. The three contributions in Part One represent a horizontal approach to the European courts' role(s) in the development of the European Social Model in that each essay examines the courts' treatment of issues arising across different subject areas. Part Two includes contributions that consider the courts' role(s) in a specific subject area: Spaventa on citizenship, Rönnmar on labour, and Roseberry on fundamental rights. The final part consisting of four essays investigate more explicitly theoretical and methodological aspects.

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 356 sider | ISBN 9788757421729

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr
Udgave 01, 2010 | 401 sider | ISBN 9788757490411

Pris

E-bog
157,50 kr
Medlemspris
126,00 kr