Peter Pagh


Udgivelser

Miljøretten 5

Risici, produkter og organismer
Om boge

Dette bind beskriver de mange regler og specielle virkemidler (herunder klassificering), der på internationalt, EU- og nationalt niveau fastlægger rammerne for produktion og omsætning af kemikalier. Der er endvidere en behandling af de særlige regler, der regulerer produktion og omsætning af biologisk materiale, der er tilvejebragt ved anvendelse af genteknologi.

Emnerne, der behandles, er i høj grad præget af en lodret harmonisering af samhandel og risikoforebyggelse. Den internationale og EU-retlige regulering, som er central for forståelsen og anvendelsen af mange af de nationale regler, er derfor genstand for en grundig behandling.

Bogen er opdateret frem til september 2007.

"Miljøretten 5" fremstår som et selvstændigt værk, hvor forskellige forfattere med ekspertise inden for de respektive emner beskriver regler og praksis.

Læs mere
Udgave 02, 2008 | 300 sider | ISBN 9788757412581

Pris

E-bog Papirbog
729,00 kr 810,00 kr
Medlemspris Medlemspris
583,20 kr 648,00 kr

Europæiseringen af dansk ret

Bogens sigte er at lave en status for, hvordan EU-ret i dag implementeres, anvendes og håndhæves i dansk ret. For at afdække dette undersøges i del I enkelte aspekter af grundlaget for det danske medlemskab. Dernæst undersøges i del II, hvordan man fra dansk side søger at præge og bidrage til beslutningsprocessen i EU. I del III undersøges en række emner, der relaterer sig til implementeringen af EU-ret i dansk ret. Del IV - som er den største - fokuserer på anvendelsen af EU-retten i Danmark, idet der i denne del findes en analyse af en række konkrete emner, der relaterer sig til, hvordan man i centralad-ministrationen, hos den kommunale forvaltning og endelig ved domstolene anvender EU-ret. Sluttelig vil der i bogens del V være en kort analyse af en række konkrete sager (cases), der viser samspillet mellem EU-retten og dansk ret. De sidstnævnte cases er valgt, fordi de kan bidrage til at illustrere, at samspillet mellem EU-ret og dansk ret ikke altid er ukompliceret. Sigtet med disse studier er i den enkelte sag at forsøge at afdække konfliktens årsag, samt hvorfor den ikke er blevet løst tilstrækkelig hurtigt.

Bogen består af 30 bidrag fra 28 forskellige forfattere, der er forskere, dommere og embedsfolk.

Bogen er rettet mod forskere, dommere, advokater, embedsfolk og andre, der beskæftiger sig med, hvordan EU-retten påvirker dansk ret.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 282 sider | ISBN 9788757417166

Pris

Papirbog
900,00 kr
Medlemspris
720,00 kr

Miljøretten 1

Almindelige emner

Denne bog beskriver rammerne for anvendelsen af miljølovgivning på tværs af internationale, EU-retlige og nationale regler og principper med en behandling af alle centrale generelle emner.

Omfattende lovændringer har begrundet, at betydelige dele af bogen ikke blot er blevet opdateret. Der er tale om en regulær omskrivning af flere kapitler. De nævnte lovændringer er primært begrundet i internationale forpligtelser og EU-krav. Nationalt er der i perioden 2001-2005 endvidere gennemført en række organisatoriske ændringer, ligesom der er sket ændringer i valget af virkemidler og i prioriteringen af og mellem indsatsområder. Bl.a. indgår de ændringer, der træder i kraft med udmøntningen af kommunalreformen den 1. januar 2007. Materialeindsamling er afsluttet i november 2005.

I omskrivningen af denne bog er EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret blevet fremhævet mere, end tilfældet var i 1. udgave. De energiretlige emner samt klimaspørgsmål er endvidere inddraget i langt større udstrækning, end de var i 1. udgave.

Anden udgave af Miljøretten bind 1-5 samt første udgave af Miljøretten bind 6 udkommer alle i 2006. Sidstnævnte bind behandler energi- og klimaretlige emner.

Opdateringen og omskrivningen mv. af Miljøretten er bl.a. begrundet i lærebogsbehovet på den nye Masteruddannelse i Miljø-og Energiret (MEEL), der udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

Bøgerne fremstår hver især som selvstændige enheder, hvor forskellige forfattere med ekspertise inden for de respektive emner beskriver regler og praksis.

Læs mere
Udgave 02, 2006 | 890 sider | ISBN 9788757412536

Pris

E-bog Papirbog
972,00 kr 1.080,00 kr
Medlemspris Medlemspris
777,60 kr 864,00 kr

Miljøretten 3

Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund

Bogen behandler reglerne og de øvrige retlige rammer, som er fastlagt på internationalt, EU- og nationalt niveau for at sikre en bæredygtig ressourceforvaltning. I lovgivningen anvendes et bredt spekter af virkemidler - herunder de almindelige offentligretlige afgørelser, kortlægning, områdeklassificering, miljøan-svar, erstatningsansvar, producentansvar, afgifter, gebyrer og standarder.

2. udgave er opdateret og ændret i forhold til 1. udgave, der udkom i 2001.

De ændringer, der følger af kommunalreformen, indgår i fremstillingen. Miljøansvarsdirektivet, der har til formål at sikre en mere optimal opfyldelse af miljødirektiverne, behandles i det første kapitel. I affaldskapit-let inddrages de ændringer af affaldsforordningen, der forventes vedtaget inden længe. I de to kapitler om jordforurening inddrages de i maj 2006 vedtagne ændringer. Beskyttelsen af vandressourcerne behandles i kapitlet om vand med udgangspunkt i vandrammedirektivet, som er gennemført med miljømålsloven. I råstofkapitlet inddrages ligeledes de nyeste retskilder - herunder direktivet om udvindingsindustriens af-fald. Bogen inddrager EF-domstolsafgørelser, nationale domme, ombudsmandsudtalelser og administrati-ve afgørelser til belysning af typiske konflikter og retlige vurderinger.

Forfatterne er professorer/lektorer m.v., advokater, ansatte i Miljøministeriet hhv. ansatte ved Ombudsmandsinstitutionen med erfaring fra forskellige miljø- og energiretlige områder.

Læs mere
Udgave 02, 2006 | 672 sider | ISBN 9788757412550

Pris

E-bog Papirbog
756,00 kr 840,00 kr
Medlemspris Medlemspris
604,80 kr 672,00 kr

Lærebog i miljørettens almindelige del

"Miljørettens almindelige del" belyser de ledetråde, der styrer miljølovgivningen og retsanvendelsen i miljøsager. Bogen giver en grundlæggende indføring i den komplicerede afvejning af retlige principper og hensyn, som kendetegner miljøretten.

Inspirationen er hentet fra formuerettens og forvaltningsrettens almindelige del. Samtidig er bogen led i et fælles lærebogsprojekt med Karsten Revsbech, Aarhus Universitet, hvis lærebog i miljøret belyser indholdet i de forskellige miljølove (ny udgave er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Karsten Revsbech og Alex Puggaard).

"Miljørettens almindelig del" indeholder oversigter over indholdet af de vigtigste miljølove og EU-direktiver med reference til de flere hundrede domme, der er afsagt i de senere år.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 328 sider | ISBN 9788757415469

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr

Miljøansvar - en ret for hvem?

Juridisk disputats om miljøansvar stiller grundlæggende spørgsmål ved holdbarheden af de hidtidige reformer og forslag på området.

Baggrunden for afhandlingen er den voksende opmærksomhed om, hvem der skal betale for miljøskader. Men frem for at tage udgangspunkt i hvornår forureneren skal betale, vender afhandlingen problemet på hovedet og analyserer, hvad det er for en "ret", der begrunder et ansvar: Er det borgernes ret til miljøet, eller er de myndighedernes ret til at beskytte miljøet mod borgerne?

I analysen når afhandlingen ganske vidt omkring og belyser bl.a., hvorledes "miljøet" tillægges forskellige betydninger i lovgivning og retsanvendelse. Det er en tydelig ledetråd i afhandlingen, at denne anvendelse af et flertydigt begreb i lovgivningen åbner risiko for en mere eller mindre vilkårlig retsanvendelse. Når retsordenen sanktionerer bestemte handlinger eller virkninger, er det vigtigt at vide, hvad der hermed ønskes opnået og hvis interesser, som ønskes varetaget. For ikke at ende i intetsigende selvudfyldende udsagn er det nødvendigt at besvare, hvad er en miljøskade, og hvem kan kræve den genoprettet?

Afhandlingen indeholder en meget omfattende gennemgang af hidtidig lovgivning og retspraksis samt en indgående analyse af de reformforslag, der er fremlagt - og til dels gennemført i løbet af de seneste årtier. Det påvises bl.a., at der hverken i Miljøerstatningsloven fra 1994 eller i det offentliggjorte udkast til en Jordforureningslov gives noget klart svar på, hvad der forstås ved miljøskade - og at løsningen på hvem der er skadelidt ikke er samstemmende. Særligt i forhold til forurenende ejendomme kritiseres den modstridende retsanvendelse. Myndighederne hævder, at de altid er skadelidte, men vil alligevel i mange tilfælde kun have krav på erstatning, hvis ejeren giver samtykke. Omvendt er det ikke indlysende, hvorfor ejere af forurenede ejendomme skal have betalt oprydning af det offentlige, hvis forureningen kun berører ejeren. Ligeledes kritiserer afhandlingen den manglende forklaring på, hvorfor indsats ved brand og større ulykker er offentlig finansieret efter Beredskabsloven, mens beredskabet ved "miljøskader" ikke ønskes offentligt finansieret.

Jordforureningsudvalgts betænkning og de offentliggjorte lovudkast indeholder ikke noget svar på de mange grundlæggende problemer, dette rejser. I stedet har man koncentreret sig om at gøre det så nemt for myndighederne som muligt at gøre ansvar gældende. Hvor ansvar eller pålægges ved domstolene, betyder lovudkastet, at denne opgave overlades til myndighederne: Myndighederne skal udpege forureneren uden tyngende bevisbyrder; myndighederne fastsætter skadeomfang og kan hente pengene direkte ved udpantning. Skulle myndighederne tage fejl, kan "retfærdigheden" sikres, hvis den udpegede "synder" bagefter har kræfter og økonomi til at føre en længere retssag. Forslaget bygger dermed på, at det offentlige økonomiske skal sikres som den svage part, mens borgere og virksomhed her anses som den stærke part. Myndighederne er dog endnu ikke bedre stillet efter lovforslaget, end det i øvrigt ses i lovgivningens beskyttelse af svage parter som forbrugere og lejere. Efter lovudkastet vil det være myndigheden som skadelidt, der fastsætter erstatningens størrelse, som herefter inddrives hos den, myndighederne mener, er ansvarlig.

Ud over de retssikkerhedsmæssig betænkeligheder dette rejser, gør afhandlingen en del ud af at belyse, hvorledes der både i de hidtidig lovændringer og i lovudkastet om forurenet jord, savnes overensstemmelse mellem målsætninger og løsninger. Samtidigt påpeges det paradoks, at erstatningsbeskyttelsen ved miljøskader i danske ret på flere områder halter væsentlig bag efter udviklingen i mange andre OECD-lande. Dette gælder både i forhold til erhvervstab, som følge af miljøskader, og i forhold til miljøorganisationers mulighed for at rejse sager. Afhandlingen opstiller ikke nogen enkel løsning, ...

Læs mere
Udgave 01, 1998 | 637 sider | ISBN 9788757460520

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.

Bogen omhandler følgende emner:

– Ansvarsnormen

– Årsagsbetingelse og adækvans

– Det erstatningsretlige værn

– Menneskerettighedskrænkelser

– EU-rettens betydning

– Berettigede forventningers betydning

– Erstatningsansvar for det offentlige servicenivau

– Myndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sager

– Forvaltningens professionsansvar for vejledning og rådgivning

– Erstatning for strafferetlig forfølgelse

– Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler

– Erstatningsansvar for tinglysningsfejl

– Offentlige ansattes erstatningsansvar  

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 390 sider | ISBN 9788757438208

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr

Smæk for skillingen

Retsvidenskabelige studier i administrative sanktioner
af Peter Pagh (red.), Carsten Henrichsen (red.)

I denne bog, der er den anden udgivelse fra CORA, Center for Offentlig Regulering og Administration, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, sættes fokus på forskellige elementer i rettens håndhævelse - administrative sanktioner.

Bogens bidrag belyser:

• Administrative sanktioner som retshåndhævelsesmiddel

• Retssikkerhedslovens anvendelse ved kontrolundersøgelser 

• Administrativ håndhævelse af miljø-, plan- og byggelovgivningen 

• Administrative bøder – i almindelighed og i persondataretten 

• Bødeforelæg og bødesagsprocessen 

• Politi og administrative sanktioner i historisk belysning 

• Øget nærhed mellem borger og forvaltning som middel til at begrænse sanktioner

Bogen udgives med støtte fra Det Finneske Legat og Dreyers fond.

 

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 189 sider | ISBN 9788757433982

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr