Peter Garde


Udgivelser

Criminal Law in Denmark

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book provides a practical analysis of criminal law in Denmark. An introduction presents the necessary background information about the framework and sources of the criminal justice system, and then proceeds to a detailed examination of the grounds for criminal liability, the justification of criminal offences, the defences that diminish or excuse criminal liability, the classification of criminal offences, and the sanctions system.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business

 

 

Læs mere
Udgave 04, 2014 | 300 sider | ISBN 9788757431322

Pris

Papirbog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr

Danmarks justitsministre

1813-2013

Justitsministeriet som institution er grundlagt i 1848. Dets øverste chef justitsministerens titel rækker tilbage til 6. december 1813, hvor kong Frederik den Sjette, som det står at læse i Collegial-Tidende for Danmark og Norge, tillagde præsidenten for Danske Kancelli titlen. Siden da har 56 justitsministre, hvoraf fire kvinder, beklædt posten i 64 perioder.

I bogen findes en samling kortere biografier af dem alle, højre som venstre, nationalliberale som socialdemokrater, udefra kommende faglige eksperter eller i nyeste tid centralt placerede politikere. Også Danmarks nyere retshistorie set igennem 200 års lovgivning på justitsområdet afspejles i denne bog, som ikke blot er ministrenes, men også ministeriets historie.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 568 sider | ISBN 9788757428513

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

August Goll

en shakespearesk kriminalist og hans tid

August Goll (1866-1936) var rigsadvokat 1925-1936 i den periode, hvor straffeloven af 1866 blev afløst af den nye straffelov af 1930, og udformede herunder anklagemyndighedens praksis for lange tider, men medvirkede også i stadigt sam- og modspil med især skiftende justitsministre fra Alberti til Steincke i nogle af de mest følsomme og opsigtsvækkende sager, herunder fra Sønderjylland, Grønland og Færøerne. Han var medlem af eller formand for et stort antal kommissioner, særlig straffelovskommissionen og svangerskabskommissionen, hvor han foreslog den sociale indikation for svangerskabsafbrydelse tredive år før den blev gennemført, og han deltog ivrigt i det internationale kriminalistiske samarbejde.

Igennem mere end 40 år medvirkede han som debattør og forfatter til fremkomsten af en ny kriminalpolitik, hvorved den tidligere gengældelsespolitik afløstes af individualiserende behandling bl.a. af ungdomsforbryderne. Han var medstifter af samt bestyrelsesmedlem og formand for Dansk Kriminalistforening og Fængselshjælpen. Desuden var han sin tids største danske Shakespeareekspert særlig med bogen Forbrydertyper hos Shakespeare fra 1907, hvor han studerede Shakespeares berømteste skurke omtrent som om han som moderne kriminalist skulle anklage og dømme dem.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 687 sider | ISBN 9788757424065

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Ikke kun straf

Festskrift til Vagn Greve

Vagn Greve har præget dansk og nordisk strafferet, straffeproces, kriminologi og kriminalpolitik i en menneskealder. Hans store betydning for mange menneskers faglige virke, afspejles i dette festskrift, der rummer intet mindre end 50 artikler.

For Vagn Greve er strafferet ikke kun et spørgsmål om straf eller ikke straf - emnet rummer så meget mere. Han er kendt for sin evne til at sprede perspektivet ud og opsøge enhver vinkel eller afkrog, som måtte omgive og kaste lys over emnet. Denne evne har ført til mange spændende, nyskabende perspektiver og en hel del kontroversielle standpunkter.

Den enorme bredde, som har været og fortsat er kendetegnende for Vagn Greves virke, afspejles blandt forfattere i denne bog. Den brede kreds af personer har alle på den ene eller anden måde beskæftiget sig med emner vedrørende straf, strafferet, straffeproces, kriminologi eller kriminalpolitik, og de har alle haft kontakt til Vagn Greve.

Forfatterne har fået meget frie hænder med hensyn til indholdet af deres bidrag. Artiklerne kommer vidt omkring - i emner, geografi og sprog - og læseren vil støde både på videnskabelige artikler af høj, faglig kvalitet og originalitet samt på artikler af mere politisk eller causerende karakter.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 666 sider | ISBN 9788757416930

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr

Dommerens litteraturhistorie

I "Dommerens Litteraturhistorie" har forfatteren gennemgået et stort antal forfatterskaber og flere hundrede skønlitterære værker. Værkerne er fortrinsvis danske og nordiske - eksempelvis er de islandske sagaer medtaget - og de har det til fælles, at der i historien optræder en dommer. Dette gør bogen til en meget selektiv litteraturhistorie.

 Her er mange farverige billeder af dommere i stadigt samspil med deres omgivelser, eksempelvis de levende optrin fra Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret i Otto Rungs værker. Også Holberg, hvis kolossale forfatterskab i høj grad kredser om dommeren, har fået meget fyldig omtale.

Særligt vigtige værker analyseres udførligt, således historien om prototypen på en dommer, der trods god vilje svigter på grund af følelsesmæssig tilknytning til den ene part, nemlig herredsfoged Erik Sørensen i Steen Steensen Blichers novelle Præsten i Vejlbye. Andre fyldigt gennemgåede værker er Henrik Ibsens drama Hedda Gabler, hvor assessor Brack viser os dommeren som dæmonisk husven, og Hostrups syngespil Eventyr paa Fodreisen med det mageløst komiske billede af birkedommer Krans.

Den overordnede ramme er kronologisk, og forfatteren går her lidt uden for Norden, når han medtager Bibelen og det atheniensiske drama, ligesom der i bogen drages paralleller til anden ikke-nordisk litteratur. Kronologien brydes ind imellem af tematiske kapitler, f.eks. om dommeren som husfader og om justitsmordets problematik.

Bogens forfatter er selv dommer, hvilket kommer til udtryk ved, at han i højere grad end en litteraturhistoriker af faget har kunnet bedømme den juridiske ramme og endog har kunnet gribe digterne i fejl, ligesom han har set særligt kritisk på skønlitterære værker, der lægger sig tæt op ad virkelige retssager uden at blive til direkte dokumentation; i disse tilfælde har forfatteren koncentreret sig om afvigelserne mellem den relevante sag og den skønlitterære fremstilling.

For at lette læsningen af litteraturhistorien er bogen forsynet med både et personregister og et værkregister over alle de omtalte værker, således at læseren får et samlet overblik over de medtagne forfatterskaber.

"Dommerens Litteraturhistorie" er fortrinsvis illustreret med scenebilleder fra skuespil samt tegninger af Storm P.

Læs mere
Udgave 01, 2007 | 200 sider | ISBN 9788757413014

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Danmarks Tinghuse

Bogen udgives med anledning i retsreformen, som træder i kraft den 1. januar 2007, og hvorved en lang række retskredse nedlægges. Bogen skal medvirke til at bevare billedet af landets tinghuse og dommerkontorer, som de ser ud i dag, og skal - med udgangspunkt i rettens bygninger - ses som første skridt mod en beskrivelse af danske domstoles historie, der ellers kun findes belyst gennem retssager.

Bogens første del indeholder en artikel om udviklingen fra ting over tingsted til tinghus, en artikel om udviklingen i tinghuses byggestil og en artikel om retskredsinddelingen gennem tiderne.

Bogens anden del rummer artikler om 26 særligt udvalgte tinghuse og dommerkontorer. Valget er fortrinsvis sket ud fra historiske, geografiske og arkitektoniske kriterier.

Et katalog med fotos over landets øvrige tinghuse og dommerkontorer efter retskredsnumre udgør bogens tredje del.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 258 sider | ISBN 9788757414158

Pris

Papirbog
430,00 kr
Medlemspris
344,00 kr

Jura i operaens verden

Har greven i  Figaros Bryllup en juridisk ret til brudens første nat? Kunne Leander i Maskarade være dømt til at indgå ægteskab med hr. Leonards datter, hvis han havde forelsket sig i den forkerte pige? Og hvorfor er dommeren i Jeanned’Arc på Bålet maskeret som et svin?

Jura i operaens verden er en grundig og tankevækkende gennemgang af 92 velkendte, såvel som mindre kendte, operaer, der alle har dét til fælles, at de enten behandler et juridisk problem, har en jurist på rollelisten eller indeholder en rets- eller fængselsscene.

 

Om forfatteren

Peter Garde er forhenværende anklager og kriminaldommer, der har skrevet flere bøger om juridisk kulturhistorie, blandt andre Dommerens litteraturhistorie og August Goll – en shakespearesk kriminalist og hans tid. 

Læs mere
Udgave 02 | 550 sider | ISBN 9788757437959

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr