Ove Hedegaard


Udgivelser

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Såvel virksomhedens ejere, ledere og medarbejdere som de eksisterende interessenter dvs. kunder, leverandører, långivere etc. Træffer i dag vigtige beslutninger om organisationens fremtid. Alle har derfor behov for viden om, hvad det vil sige at beskrive en virksomheds økonomi og med hvem og hvordan det kan organiseres.

Bogen Økonomisk virksomhedsbeskrivelse giver indsigt i, hvordan virksomhedens styring kan anskues i et åbent og dynamisk perspektiv. En virksomheds økonomi kan beskrives ved hjælp af flere sprog, modeller og metoder. Den erhvervsøkonomiske teori illustrerer ideelt, hvorledes kunderne vil reagere på virksomhedens markedsføring, samt hvordan ressourcerne kan disponeres og udnyttes set i lyset heraf. I praksis kan virksomhedens økonomi beskrives på flere måder: I form af regnskaber, budgetter, nøgletalsoversigter, strategiplaner, kompetencer, oversigter etc. Nogle modeller er kvantitative og talbaserede. Andre er kvalitative og bruger tal, billeder, ord etc. Nogle beskrivelser bygger på historiske registreringer. Andre er rettet mod fremtidens muligheder og risici og deres økonomiske konsekvenser. Nogle beskrivelser er bundet op i faste beskrivelsesformer, andre er baseret på aktørernes involvering, samspil, refleksioner og intuition.

Bogen er anvendelig på lederkurser og –uddannelser, der sigter mod at træne deltagerne i virksomhedsanalyse og beslutningstagen. Bogen kan også bruges af erfarne økonomiansvarlige, som ønsker at opdatere sig i beskrivelsesmodellernes praktiske anvendelse. Bogen indeholder mange små regneeksempler, der demonstrerer, hvordan modellerne og metoderne anvendes til praktisk problemløsning. Bogens nye udgave anvender en mere overskuelig systematik og er udvidet med en række moderne ledelsesformer og styringsværktøjer, som er udbredt i praksis.

Om forfatterne:

Ove Hedegaard, civ.ing., er ansat lektor samt faglig leder på CBS inden for erhvervsøkonomi med over 40 års erfaring. 

Preben Melander, cand.merc., er primært beskæftiget som professor ved CBS og som centerdirektør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL). 

Charlotte Stisen Flyger, cand.merc. underviser i økonomi på DTU, samt ekstern lektor på CBS med ansvar for undervisning i faget Regnskabsvæsen. 

 

Læs mere
Udgave 04, 2016 | 278 sider | ISBN 9788757434828

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Strategisk investering og finansiering

Strategisk investering og finansiering er en grundlæggende lærebog inden for investering, finansiering og virksomhedsstrategi. Bogen præsenterer alle de klassiske teorier og modeller på området og betragter investeringsanalysen i et strategisk perspektiv.

Gennem hele bogen bruges eksempler og cases til at illustrere anvendelsen i praksis. Der er lagt stor vægt på det sproglige udtryk, så de faglige emner bliver forklaret så enkelt som muligt.

Strategisk investering og finansiering udkom første gang for 10 år siden. Bogen foreligger nu i 4. udgave med nye opgaver og eksempler, udvidede forklaringer af en lang række teoretiske emner, og endelig har bogen fået et sprogligt og visuelt løft.

Nyt er en grundig gennemgang af den Modificerede Interne Rente, en detaljeret oversigt over forskellige afskrivningsmetoders betydning for lønsomhedsvurderingen efter skat, beregninger af nulkupon-obligationer og uddybende forklaringer af internationale investeringer. 

 

Om forfatterne:

Ove Hedegaard er civilingeniør fra DTU. Ove Hedegaard har gennem mange år beskæftiget sig med den grundlæggende erhvervsøkonomi, hvor han har været ansvarlig for faget på et stort antal af CBS’s studier.

Michael Hedegaard, har over 20 års erfaring i international finansiering og forretningsudvikling på vækstmarkeder. Han er desuden ekstern lektor ved CBS, KU og DIS.

Læs mere
Udgave 04, 2016 | 331 sider | ISBN 9788757436952

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Grundlæggende matematik til virksomhedsøkonomi

med ECOMATH - et matematiktræningsprogram

Grundlæggende matematik til virksomhedsøkonomi er skrevet for økonomistuderende, der har behov for at få genopfrisket nogle grundlæggende regneteknikker samt basale begreber inden for matematikken. Bogen er velegnet som selvstudiemateriale eller som grundbog ved brush-up kurser i forbindelse med økonomistudier. Den vil endvidere kunne anvendes som opslagsbog og formelsamling i løbet af studiet.

Til bogen er der udarbejdet et omfattende træningsprogram EcoMath, der kan downloades her. NB. Træningsprogrammet kan kun bruges til Windows. 

Læs mere
Udgave 04, 2005 | 100 sider | ISBN 9788757411539

Pris

Papirbog
175,00 kr
Medlemspris
140,00 kr

Grundlæggende erhvervsøkonomi 3. udg.

Læs mere
Udgave 03, 2005 | 336 sider | ISBN 9788757410143

Pris

Papirbog
420,00 kr
Medlemspris
336,00 kr

Opgaver i erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomien hviler på en forudsætning om gevinstmaksimering. Gevinsten er i reglen profit - udledt under forudsætning af "alt andet lige". I virkelighedens verden er alt andet imidlertid næsten aldrig lige, og derfor er mange af de modeller, som man arbejder med i den traditionelle erhvervsøkonomi, mere eller mindre realistiske. Når modellerne alligevel bliver anvendt, er det fordi, de siger noget om den måde prisfastsættelsesmekanismerne fungerer på. De giver os et holdepunkt i en kompleks omverden, og gør det muligt at tilpasse modellerne til den virkelighed, de forsøger at beskrive.

Som supplement til opgavesamlingen indeholder bogen en række noter, der understøtter de områder, som ofte volder problemer, når man skal tilegne sig stoffet.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 216 sider | ISBN 9788757410051

Pris

Papirbog
184,00 kr
Medlemspris
147,20 kr

Grundlæggende erhvervsøkonomi. Særtryk af kap. 1,

Særudgave til HD-studiets 1. del.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 80 sider | ISBN 9788757402704

Pris

Papirbog
110,00 kr
Medlemspris
88,00 kr