Kim U. Kjær


Udgivelser

Den retlige regulering af asylansøgere i en

europæisk kontekst

Bogen indeholder en grundig gennemgang og analyse af den relevante fælleseuropæiske regulering. Reguleringen omfatter en række instrumenter, der inden Maastricht-traktatens ikrafttræden blev til som led i EF-landenes parallelle mellemstatslige samarbejde. Dublin-konventionen, de instrumenter der efterfølgende er vedtaget inden for EU's retlige og institutionelle rammer i Unionens 1. og 3. søjle, samt Schengen-samarbejdet omtales. Bogen diskuterer, om disse instrumenter er fuldt ud forenelige med almindeligt anerkendte flygtninge- og menneskeretlige standarder, og det konkluderes at flere af instrumenterne er problematiske i denne henseende.

Den danske modtagelsesordning og regelgrundlagets samspil med den fælleseuropæiske regulering gennemgås i bogen. Herunder omtales afvisningen af asylansøgere til "sikre tredjeland", Dublin-regelsættets implementering i dansk ret, anvendelsen af de såkaldte "transportørsanktioner" og udstationering af danske embedsmænd i udenlandske lufthavne, samt anvendelsen af den særlige åbenbart grundløs-procedure til behandling af "tynde" asylsager. Bogen påpeger en række forhold, hvor den danske modtagelsesordning er på kant med vores almindelige internationale forpligtelser.

Det nye retsgrundlag og det søjleskift, der blev gennemført med Amsterdam-traktaten gennemgås, og i tilknytning hertil diskuteres det, om der med Amsterdam-traktaten er lagt op til en mere beskyttelsesorienteret strategi. Er EU ved at udvikle sig til et "Fort Europa"? Bogen afsluttes med en vurdering af det danske forbeholds konsekvenser i relation til de nye søjle 1-instrumenter, der nu er i støbeskeen.

Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling. Forfatteren arbejder som seniorforsker på Det Danske Center for Menneskerettigheder og er desuden kursuslektor i faget Udlændingeret på Københavns Universitet samt medlem af Flygtningenævnet.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 428 sider | ISBN 9788757404760

Pris

Papirbog
560,00 kr
Medlemspris
448,00 kr

Grundloven og Menneskerettigheder

Danmarks grundlov blev vedtaget i 1849, og den seneste ændring blev gennemført i 1953. Rettighedskataloget er i hovedsagen uændret fra midten af forrige århundrede og frem til i dag. Den politiske, sociale og økonomiske udvikling har i den mellemliggende periode skabt nye problemstillinger og nye behov for at beskytte det enkelte individs rettigheder.

Denne antologi har 25 bidrag, som samler sig om fire overordnede temaer:

  • Menneskerettighedernes grundlag og udvikling
  • Rettighedstyper og beskyttelsesproblemer
  • Nationale kontrolmekanismer
  • Internationale kontrol- og implementeringsmekanismer

Artiklerne tegner samlet et billede af, hvordan Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EF- og EU-traktaterne samt FN-konventionerne gennem de seneste år i langt videre omfang end grundloven har præget den danske lovgivning og praksis. En interaktion mellem de internationale kontrolorganer på menneskerettighedsområdet og de nationale domstole må finde sted, for at udviklingen af menneskerettighederne i Danmark til stadighed kan være forankret i en dansk retskultur og en bred folkelig humanisme.

Læs mere
Udgave 01, 1997 | 534 sider | ISBN 9788757400236

Pris

Papirbog
110,00 kr
Medlemspris
88,00 kr