Tidsskrift for Miljø

Fagligt tidsskrift, der holder dig ajour med lovgivningen og retsudviklingen på hele miljøområdet og giver dig indblik i, hvordan lovgivningen anvendes i praksis. Tidsskriftet omhandler miljø, energi, arbejdsmiljø samt ekstern rapportering.

Artiklerne skrives af praktikere med mange års erfaring på området.

Tidsskriftet udkommer 12 gange om året.

Redaktion

Pernille Risgaard (love, regler og domme)
Birgitte Mogensen (artikler)
Håkun Djurhuus & Jacob Brandt (miljø)
Anders Etgen Reitz & Gert Fuursted (arbejdsmiljø)
Marlene Winther Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard (energi)

Ønsker du at bidrage?

Download manuskriptvejledning

Priser på abonnement

Årsabonnement på papir
Kr. 3.500,-

Ekspeditionsgebyr pr. år
Danmark kr. 214,-
EU/Udland kr. 362,50

Løssalg
Kr. 275,- pr. stk.
Djøf-medlem kr. 220,- pr. stk.

Ved bestilling i løssalg kontakt venligst forlaget på forlag@djoef.dk
Tidsskriftes sendes som B-brev til kr. 33,- efter gældende portopriser 2015.

Alle priser er inklusive moms.

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Du kan bestille abonnement her

Seneste årgange

Nummer 7, juli 2018
Artikel: Obligatorisk motion på arbejdspladsen i et arbejdsmiljøretligt perspektiv - af Nicole Christiansen
Miljø: Drikkevandsressourcer: Nye områdeafgrænsninger - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Bæredygtigt arbejdsmiljø kom hele vejen rundt! - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Arbejdstidsdirektivet var ikke til hinder for lovindgreb under lærerkonflikten - af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 6, juni 2018
Artikel: Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug - komplekse regler under ændring som led i udmøntning af Landbrugspakken (del II) - af Ellen Margrethe Basse
Miljø: Nærmere regler om udformning og placering af skilte i det åbne land - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Høj fysisk aktivitet i arbejdet øger risikoen for tidlig død - men kun blandt mænd - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Person var ikke ansat og derfor ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven - af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 2, marts 2018
Artikel: Opsættende virkning af klage: Behov for lovreform – af Peter Pagh
Miljø: Forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst i 2018 – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Fysisk krævende arbejde påvirker ældres helbred mere end yngres – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetab som følge af personlighedsforandring var dækningsberettiget efter arbejdsskadesikringsloven – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
Energi: Kommissionens gennemførelsesafgørelse om undtagelse af produktion og engrossalg af elektricitet i Holland – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 2, februar 2018
Artikel: Lang tids forløb og passivitet – Tilsynsmyndigheders tab af retten til at håndhæve miljølovgivningen – af Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Miljø: Miljøstyrelsen overvejer fortolkningen af forbuddet i restproduktbekendtgørelsens § 13 – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Miljø: Jyllinge Grusgrav – af Håkun Djurhuus
Arbejdsmiljø: Unge får fra 1. januar flere muligheder for at arbejde – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Ny principiel dom om beregning af differencetabserstatning – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
Energi: Ændring af lov om varmeforsyning – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 1, januar 2018
Artikel: Er projekttilpasninger og vilkårsfastsættelse en mulighed under VVM-screeningen? – afThomas Haugsted
Miljø: Forenkling af miljø- og fødevarelovgivningen – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Ny app gør det nemt at måle sikkerheden – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Beregning af 120 dage ved deltidssygemelding – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
Energi: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 12, december 2017
Artikel: Afværge og erstatningsnatur: Øget brug af kompensation i dansk VVM praksis – af Lone Kørnøv, Sanne Vammen Larsen og Per Christensen
Miljø: Organisationsændringer: Nyudstedelse af en række bekendtgørelser – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Dårligere indeklima på skolen om vinteren – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Godtgørelse for overskridelse af 48-timersgrænsen – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
Energi: Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdisributionsselskaber – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 11, november 2017
Artikel: Status efter nye klagenævnsafgørelser og dom om gyldigheden af tilladelser til vindmølleparker og SMV-direktivets retsvirkning - afPeter Pagh
Miljø: Implementering af udvindingsaffaldsdirektivet og direktivet om mellemstore fyringsanlæg - afJacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Gode rammer på arbejdet kan få os til at blive længere - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver var ikke ansvarlig for driftschefs sexchikane - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker - af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 10, oktober 2017
Artikel: Skaber vedtagelsen af lov nr. 668 af 8/6 2017 muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark inden for detailhandelsområdet? - af Henrik Hasselflug Nielsen
Miljø: Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Projekt MEDvirk – Kom i mål med indsatser i arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver frifundet for erstatningskrav for psykisk arbejdsskade - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger- af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 9, september 2017
Artikel: Når projekter har barriereeffekt på migrerende arter uden for Natura 2000-områder - af Peter Pagh
Miljø: Høring om ny regulering af mellemstore fyringsanlæg - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Kvinder og mænd reagerer forskelligt på mobning - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Søgning på internettet kunne lægges til grund i forsikringssag - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Ny bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv - af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 8, august 2017
Artikel: Væsentlighedsvurderingen af påvirkning af Natura 2000-områder og opsættende virkning af klage – af Peter Pagh
Miljø: Forbud mod pesticidrelaterede aktiviteter i boringsnære beskyttelsesområder – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Ændring af At-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Arbejdspres udløste ikke erstatning til konstabel for efterfølgende stress – af Søren Hessellund Klausen
Energi: Bekendtgørelse om lov om elforsyning – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen

Nummer 7, juli 2017
Artikel: Miljøvurdering ved forlængelse mv. af eksisterende godkendelser - af Flemming Elbæk
Miljø: Miljøbeskyttelsesloven: Lempelse af dispensationspraksis og nye undtagelser - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Hver tredje har symptomer på dårligt indeklima - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Forældelsesfristen for differenskrav regnes fra den endelige afgørelse i en arbejdsskadesag - af Søren Hessellund Klausen
Energi:Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne - af Hans Madsen & Louise Horn Aagesen

Nummer 6, juni 2017
Artikel: Digitalisering af sagsbehandlingen på miljøområdet - af Ellen Margrethe Basse
Miljø:Moderniseringen af planloven vedtaget - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Arbejdsulykker koster virksomhederne over fem mia. kr. om året - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Skorstensfejertradition var i strid med arbejdsmiljølovgivningen - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt - af Hans Madsen & Louise Horn Aagesen

Nummer 5, maj 2017
Artikel: Pragmatisme og sund fornuft: Håndtering af vurderinger efter EU-direktiver i dansk VVM-praksis - af Lone Kørnøv & Ivar Lyhne
Miljø: Ændringsforslag til lovforslag om modernisering af planloven vedrørende virksomheders miljøpåvirkning - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Toolbox-træning har effekt på arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted

Arbejdsmiljø: Forsikringsselskab gik fri for kommunens regreskrav - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Klage afvist på grund af overskredet klagefrist - af Hans Madsen & Mai Staal Madsen

Nummer 4, maj 2017
Artikel: Omstilling til cirkulær økonomi: Perspektiver og retlige barrierer - af Lærke Assembjerg
Miljø: Etablering og placering af målrettede efterafgrøder til kvælstofreduktion - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Folk med aftenarbejde lider mere af migræne - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Styrelse frifundet for at opsige stressramt medarbejder - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning - af Hans Madsen & Mai Staal Madsen

Nummer 3, marts 2017
Miljø: Ændring af husdyrbrugsloven, miljøbeskyttelsesloven, gødningsanvendelsesloven m.fl. - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Virtuel ledelse udfordrer arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Kommune var berettiget til, som led i partshøring, at videregive en statusattest med oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand – af Søren Hessellund Klausen
Energi: Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen
Oversigter

Nummer 2, februar 2017

Miljø: Ændring af planloven: Nye og bedre udviklingsmuligheder i landdistrikter og for detailhandel - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Miljø: Når en sag falder mellem to nævn, vil nævnet så være forpligtet til at følge det overordnede plangrundlag? – af Håkun DjurhuusRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Har du brug for at pudse tonen lidt af? – af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler

Arbejdsmiljø:Diabetes og følgesygdomme var ikke et handicap – af Søren Hessellund Klausen

Energi: Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen

Oversigter

Nummer 1, januar 2017
Artikel: Miljøorganisationers skal efter Aarhus-konventionens art. 9(2) have adgang til at håndhæve habitatdirektivet – af Peter Pagh

Miljø: Lovligt bestående aktivitet ved lokalplansvedtagelse kunne fortsætte uændret - af Håkun DjurhuusRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø:Firetrin til at hjælpe stressramt medarbejder tilbage - af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler

Arbejdsmiljø:Psykiske skader – arbejdsgivere. Giv agt!- af Søren Hessellund Klausen & Maria K. Frisch

Energi: Energimærkning af bygninger- af Hans Madsen & Mai Staal Madsen

Oversigter

Nummer 12, december 2016
Artikel: Tvivl om gyldigheden af støjbekendtgørelsen og tilladelser til vindmølleparker – af Peter Pagh

Miljø: Enklere og hurtigere proces i kystbeskyttelsessager - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Netværk gavner arbejdsmiljø i små virksomheder - af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler

Arbejdsmiljø:Skadeslidtes usammenhængende beskrivelser førte til frifindelse i Ankestyrelsen- af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Energi: Kommunes pålæg om tilslutningspligt og forblivelsespligt til varmeværk stadfæstet - af Hans Madsen & Denice Liv Palmelund Osborg

Oversigter

Nummer 11, november 2016
Miljø: Vandplanlægning: Interessent inddragelse og bemyndigelse om grænseoverskridende forurening - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Mennesker har det svært med forandring - af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler

Arbejdsmiljø: Arbejdstager fik ingen godtgørelse for arbejdsgivers fremgangsmåde ved indhentning af helbredsoplysninger - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Energi: »Håndværkerfradrag« - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup

Oversigter

Nummer 10, oktober 2016
Miljø: Forslag til modernisering af planloven - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø i byggebranchen på flere sprog - af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler

Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørepræsentant omfattet af overenskomst og beskyttet mod opsigelse - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Energi: Kommission har anerkendt frivillig ordning til dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterier - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 9, september 2016

Artikel: Vildledende statslig vejledning om bortfald af byggetilladelse – af Peter Pagh

Miljø: Forslag om Miljø- og Fødevare-klagenævnet – af Jacob Brandt
Regler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: At-vejledning om arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde – af Gert Fuursted
Oversigt over nye love og regler

Energi: Ejendom ikke fritaget fra tilslutningspligt pga. uforholdsmæssige omkostninger – af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup

Oversigter

Nummer 8, august 2016

Artikel: Reglerne om tilbudspligt mv. ved opstilling af vindmøller – af Thomas Andersen Thrane & Søren Hornbæk Svendesen

Miljø: Kommune hæftede ikke for genopførelse af nedrevet ejendom – af Håkun Djurhuus

Regler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Stress som følge af merarbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Oversigt over nye love og regler

Energi: Energimærkning af bygninger – af Hans Madsen & Trine Frydendahl Bjerregaard

Oversigter

Nummer 7, juli 2016
Artikel: Hvilke foranstaltninger kan påbydes som fysisk lovliggørelse? - af Peter Pagh
Miljø: Klimakorrektionsfaktor for affaldsforbrændingsanlæg - af Jacob BrandtRegler

Arbejdsmiljø: Ankenævnet for Patienterstatningen kunne ændre upåklaget afgørelse til skade for klager - af Anders Etgen Reitz & Søren Hassellund KlausenOversigt over nye love og regler

Energi: Energinet.dks varetagelse af visse typer virksomhed - af Hans Madsen & Jonas Amtoft
Oversigter

Nummer 6, juni 2016
Artikel: The Paris Agreement – en global miljøtraktat uden tænder? - af Veit Koester
Miljø: Ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning - af Jacob BrandtRegler

Arbejdsmiljø: Højesteretsdom: Berettiget at opsige ansat med handicappet søn - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund KlausenOversigt over nye love og regler

Energi: Forslag om udsættelse af revision af logningsregler - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 5, maj 2016

Artikel: Når Natur- og Miljøklagenævnet belønner lovovertrædelser - af Peter Pagh
Miljø: Byggeloven – Indførelse af certificerings ordning og undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring - Af Jacob BrandtRegler

Arbejdsmiljø: Forstyrrelser i åbne kontormiljøer - Af Gert FuurstedOversigt over nye love og regler

Energi: Lovforslag om ændring af støtte-ordninger til biogas - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 4, april 2016

Artikel: Lovligt bestående aktiviteter kan efter habitatdirektivets art. 6(2) kræve konsekvensvurdering af Natura 2000 påvirkning, og fysisk lovliggørelse kan kræve konsekvensvurdering efter art. 6(3) - Af Peter Pagh
Miljø: Samlet lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af
konkrete projekter (VVM) - Af Jacob BrandtRegler

Arbejdsmiljø: Fem tips til et sundt digitalt arbejdsmiljø - Af Gert FuurstedOversigt over nye love og regler

Energi: Stadfæstelse af pålæg om tilslutningspligt for både ny og eksisterende
bebyggelse - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 3, marts 2016

Artikel: Indeklimaproblemer og byfornyelse - Af Jacob Brandt & Sofie Dehlholm Holst

Miljø: Hensyn til landskabet kan ikke varetages efter miljøsbeskyttelsesloven - Af Jacob Brandt Regler

Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetabserstatning var ikke forfaldent, og faldt derfor ikke i arv - Af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund KlausenOversigt over nye love og regler

Energi: Ændring af bekendtgørelse om beskikkelse som landsinspektør - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 2, februar 2016
Artikel: Vandsektorforliget og det opfølgende lovforslag mv. - af Ellen Magrethe Basse
Miljø: Støjvilkår kan ikke skærpes under hensyn til midlertidige opholdssteder for flygtninge - af Jacob brandtLovforslag
Bekendtgørelser

Arbejdsmiljø: Velkommen til den nye portal om arbejdsmiljø - af Gert FuurstedOversigt over nye love og regler

Energi: Radioudstyr og elektromagnetiske forhold - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 1, januar 2016
Artikel: Kræver mindre ændringer af planer miljøvurdering, og er fredninger omfattet af miljøvurderingsloven? - af Peter Pagh
Miljø: En usædvanlig dom om underkendelse af ekspropriation - af Håkun DjurhuusRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Ledende medarbejder havde ikke krav på bonus - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund KlausenOversigt over nye love og regler

Energi: Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 12, december 2015
Artikel: Landbrugets biogasproduktion og varmeforsyningsloven - af Thomas Andersen Thrane
Miljø: Lovforslag om ændring af genteknologiloven og sameksistensloven - dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation mv. - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: God ledelse giver høj sikkerhed på jobbet - af Gert FuurstedOversigt og nye love og regler

Energi: Elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser ved levering af elektricitet - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 11, november 2015
Artikel: Vandrammedirektivets direkte effekt - af Peter Pagh
Miljø: Indberetning til register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Ny forskning: Hård træning kan halvere det korte sygefravær - af Gert FuurstedOversigt og nye love og regler

Energi: Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 10, oktober 2015
Artikel: Virkemidler for at forandre arbejdsmiljøkultur - af Gert Fuursted
Miljø: Fastlæggelse af miljømål for vandområdeplanperioden 2015-2021 - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Lønmodtagere har også krav på feriegodtgørelse som en del af tabt arbejdsfortjeneste under sygdom - af Anders Etgen Reitz & Søren Hesselund KlausenOversigt og nye love og regler

Energi: Klage over afslag på årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 9, september 2015
Artikel Den første anvendelse af miljøerstatningsloven i 20 år - af Ellen Margrethe Basse

Fra modstand til engagement - af Gert Fuursted

Miljø: Højesteretsdom om kontinuitetsbrud - nedbrændt sommerhusejendeom - af Håkun DjurhuusRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Psykopater påvirker arbejdsmiljøet - af Gert FuurstedOversigt og nye love og regler

Energi: Produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 8, juli 2015
Artikel Hvor og hvornår gælder forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens § 3, og hvad betyder forbuddet? - af Peter Pagh

Hvorfor gør de ikke, som vi siger de skal? - af Gert Fuursted

Miljø: Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Handicappede kan opsiges efter 120 dages-reglen - af Anders Etgen Reitz og Søren Hessellund KlausenOversigt og nye love og regler

Tilskud til investering i eldrevn varme-pumper til produktion af fjernvarme - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 7, juli 2015
Artikel Er det forbudt at placere bænke, bålpladser og legeredskaber inden for strandbeskyttelseslinjen? - af Peter Pagh

Miljø: Affaldsbekendtgørelsen er blevet ændret - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø: Kan Ankestyrelsen tage stilling til et upåklaget spørgsmål? - af Anders Reitz og Søren Hessellund KlauseOversigt og nye love og regler

Energi: Økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 6, juni 2015
Artikel Miljøskadeloven: Den glemte lov - med kommentar til EU-Domstolens dom i sag C-514/13 - af Peter Pagh

Miljø Regler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø Oversigt og nye love og regler

Energi
Oversigter

Nummer 5, maj 2015
Artikel Luftrammedirektivet, miljøbeskyttelsesloven og luftforureningen på Nørreport Station - af Peter Pagh

Miljø Regler
Domme og afgørelser

Arbejdsmiljø Oversigt og nye love og regler

Energi
Oversigter